Ubytovanie
rezervácia

Výstraha

Vo vyšších polohách treba stále počítať so súvislou vrstvou snehu. Dolina Bieleho potoka je uzavretá. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.
 
Výstraha platí do 2020-02-24 09:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

 

Výberové konanie

Array
(
  [0] => vyberove-konanie
  [1] => Výberové konanie
  [2] => Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, IČO: 42319331 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ v oblasti/odbore destinačný manažment/manažment cestovného ruchu.
  [3] => 

Miesto výkonu práce:

- Hlavné pracovisko: Kancelária OOCR Slovenský raj & Spiš, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves
- Elokované pracovisko: Turistické informačné centrum, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5, 049 71 Stratená

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace.

Predpokladaný termín nástupu:

1. 5. 2016 

Kvalifikačné predpoklady:

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa – Bc. (výhodou je vzdelanie so zameraním na cestovný ruch, manažment cestovného ruchu, marketing) alebo min. 5 rokov praxe v odbore cestovný ruch/destinačný manažment/marketing.

Ďalšie požiadavky:

- o pozíciu sa môže uchádzať aj absolvent VŠ bez praxe,
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti/zručnosti,
- vedomosti a zručnosti v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu,
- vedomosti a zručnosti v oblasti projektového riadenia (príprava a manažment projektov, riadenie projektových tímov),
- základné vedomosti o procesoch verejného obstarávania,
- základné vedomosti o legislatíve relevantnej pre cestovný ruch,
- výborná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, vítaná je znalosť aj ďalšieho cudzieho jazyka (nemčina, ruština, maďarčina,...),
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (MS Office: Word, Excel, Power Point,...),
- vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič (predpoklad potreby využívania súkromného vozidla v rámci výkonu práce za vopred dohodnutých podmienok).

Od uchádzača sa očakáva flexibilita, kreatívnosť, schopnosť pracovať pod tlakom a zvládanie stresu, príjemné vystupovanie.

Rámcové činnosti výkonného riaditeľa definujú Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš a sú uvedené v Prílohe.

Základná dokumentácia, ktorú uchádzač/ka písomne zašle na nižšie uvedenú adresu:

- profesijný štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane dokladov o získaní vzdelania v cudzom jazyku/jazykoch,
- referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov (v prípade, ak bol/a uchádzač/ka zamestnaný/á), resp. partnerov pri realizácii spoločných aktivít (v prípade, že uchádzač/ka bol/a pred podaním žiadosti živnostníkom),
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- vlastnoručne podpísaný písomný súhlas uchádzača/čky v znení: „Súhlasím so spracúvaním mnou poskytnutých osobných údajov Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš pre účely vytvorenia databázy a vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhláseného výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to až do odvolania písomnou formou.“

Adresa a dátum zaslania žiadosti:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15. 4. 2016 na adresu: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves s uvedením značky na obálke v znení: „Výberové konanie – Výkonný riaditeľ – Neotvárať!“.

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Záborská, +421 917 636 220

Uchádzačov, ktorí splnia všetky požadované kritériá, pozveme na osobný pohovor.

Príloha:

Príslušná časť zo Stanov OOCR Slovenský raj & Spiš

V Spišskej Novej Vsi 11. 3. 2016

 

Príloha: Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš, Článok 8

Výkonný riaditeľ OOCR:

1. Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom organizácie.
2. Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na základe odporúčania predstavenstva, a to na základe výberového konania.
3. Výkonný riaditeľ je oprávnený konať v mene OOCR v rozsahu ustanovenom týmito stanovami a schválenou vnútornou smernicou, je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstvom organizácie.
4. Ak sa výkonný riaditeľ vzdá funkcie alebo je odvolaný, výkon funkcie preberá do zvolenia nového výkonného riaditeľa predseda predstavenstva.
5. Výkonný riaditeľ realizuje výkon rozhodnutí predstavenstva, je zodpovedný za činnosti, aktivity a prevádzku organizácie, pričom úzko spolupracuje s predstavenstvom.
6. Výkonný riaditeľ má právo zúčastňovať sa zasadnutí orgánov organizácie s hlasom poradným a žiadať o zaradenie bodov rokovania do programu zasadnutia, pričom orgány organizácie majú povinnosť vyhovieť jeho žiadosti.
7. Výkonný riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa riadenia činností a prevádzky organizácie, ktoré neboli zverené inému orgánu organizácie, pričom výlučnou právomocou výkonného riaditeľa je:
a) riadenie organizácie, priame riadenie zamestnancov organizácie a pracovnoprávnych vzťahov, personálna politika organizácie, zabezpečenie kvalitných pracovných zdrojov pre všetky zložky organizačnej štruktúry organizácie vrátane odborných, poradných komisií či pracovných skupín,
b) finančné riadenie organizácie v súlade so schválenými plánovacími dokumentmi a schváleným rozpočtom organizácie a zabezpečovanie financovania aktivít a potrieb organizácie najmä prostredníctvom prípravy a realizácie spoločných projektov, ako aj prostredníctvom komerčných činností organizácie,
c) hospodárenie s majetkom organizácie so súhlasom predsedu predstavenstva a realizácia finančných operácií do výšky limitu schváleného predstavenstvom,
8. Do povinností výkonného riaditeľa patrí:
a) príprava, spracovávanie a realizácia plánovacích dokumentov organizácie – stratégia rozvoja cestovného ruchu destinácie, marketingová, komunikačná stratégia,
b) vypracovávanie analýz, štúdií, odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov organizácie,
c) spracovanie ročných plánov činnosti a aktivít (akčných plánov),
d) predkladanie predstavenstvu návrh rozpočtu na príslušný rok a realizovanie schváleného rozpočtu organizácie,
e) vypracovávanie výročnej správy,
f) každoročné spracovávanie projektu so žiadosťou o pridelenie dotácie v zmysle zákona,
g) komunikácia s novými potenciálnymi členmi OOCR a facilitácia procesu budovania partnerstva OOCR,
h) plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
i) koordinácia činností odborných, poradných komisií a pracovných skupín,
j) vypracovávanie všetkých smerníc týkajúcich sa činností a prevádzky OOCR a predkladá ich na rokovanie predstavenstvu a schválenie valnému zhromaždeniu,
k) zabezpečenie vedenia účtovníctva podľa relevantných osobitných predpisov,
l) vedenie zoznamu členov OOCR a právnych vzťahov vyplývajúcich z členstva OOCR,
m) organizačné zabezpečenie zasadnutí valného zhromaždenia a predstavenstva a príprava podkladov na ich rokovanie,
n) poskytovanie informácií o zámeroch a činnostiach organizácie členom OOCR,
o) poskytovanie podkladov dozornej rade na kontrolnú činnosť.
9. Podrobnosti o pôsobnosti výkonného riaditeľa a rozsahu právomocí ustanoví vnútorná smernica.

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1457650800 [7] => 1457943390 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 20160314091630_znackyoocr.bmp [11] => Výberové konanie [12] => [13] => Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, IČO: 42319331 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ v oblasti/odbore destinačný manažment/manažment cestovného ruchu. [14] => 0 [15] => 8 [16] => ) 1
 • 20160314091630_znackyoocr.bmp

  Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, IČO: 42319331 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ v oblasti/odbore destinačný manažment/manažment cestovného ruchu.

  Miesto výkonu práce:

  - Hlavné pracovisko: Kancelária OOCR Slovenský raj & Spiš, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves
  - Elokované pracovisko: Turistické informačné centrum, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5, 049 71 Stratená

  Druh pracovného pomeru:

  Hlavný pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace.

  Predpokladaný termín nástupu:

  1. 5. 2016 

  Kvalifikačné predpoklady:

  Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa – Bc. (výhodou je vzdelanie so zameraním na cestovný ruch, manažment cestovného ruchu, marketing) alebo min. 5 rokov praxe v odbore cestovný ruch/destinačný manažment/marketing.

  Ďalšie požiadavky:

  - o pozíciu sa môže uchádzať aj absolvent VŠ bez praxe,
  - manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti/zručnosti,
  - vedomosti a zručnosti v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu,
  - vedomosti a zručnosti v oblasti projektového riadenia (príprava a manažment projektov, riadenie projektových tímov),
  - základné vedomosti o procesoch verejného obstarávania,
  - základné vedomosti o legislatíve relevantnej pre cestovný ruch,
  - výborná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, vítaná je znalosť aj ďalšieho cudzieho jazyka (nemčina, ruština, maďarčina,...),
  - práca s počítačom na užívateľskej úrovni (MS Office: Word, Excel, Power Point,...),
  - vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič (predpoklad potreby využívania súkromného vozidla v rámci výkonu práce za vopred dohodnutých podmienok).

  Od uchádzača sa očakáva flexibilita, kreatívnosť, schopnosť pracovať pod tlakom a zvládanie stresu, príjemné vystupovanie.

  Rámcové činnosti výkonného riaditeľa definujú Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš a sú uvedené v Prílohe.

  Základná dokumentácia, ktorú uchádzač/ka písomne zašle na nižšie uvedenú adresu:

  - profesijný štruktúrovaný životopis,
  - motivačný list,
  - fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane dokladov o získaní vzdelania v cudzom jazyku/jazykoch,
  - referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov (v prípade, ak bol/a uchádzač/ka zamestnaný/á), resp. partnerov pri realizácii spoločných aktivít (v prípade, že uchádzač/ka bol/a pred podaním žiadosti živnostníkom),
  - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  - vlastnoručne podpísaný písomný súhlas uchádzača/čky v znení: „Súhlasím so spracúvaním mnou poskytnutých osobných údajov Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš pre účely vytvorenia databázy a vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhláseného výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to až do odvolania písomnou formou.“

  Adresa a dátum zaslania žiadosti:

  Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15. 4. 2016 na adresu: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves s uvedením značky na obálke v znení: „Výberové konanie – Výkonný riaditeľ – Neotvárať!“.

  Kontaktná osoba:

  Ing. Zuzana Záborská, +421 917 636 220

  Uchádzačov, ktorí splnia všetky požadované kritériá, pozveme na osobný pohovor.

  Príloha:

  Príslušná časť zo Stanov OOCR Slovenský raj & Spiš

  V Spišskej Novej Vsi 11. 3. 2016

   

  Príloha: Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš, Článok 8

  Výkonný riaditeľ OOCR:

  1. Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom organizácie.
  2. Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na základe odporúčania predstavenstva, a to na základe výberového konania.
  3. Výkonný riaditeľ je oprávnený konať v mene OOCR v rozsahu ustanovenom týmito stanovami a schválenou vnútornou smernicou, je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstvom organizácie.
  4. Ak sa výkonný riaditeľ vzdá funkcie alebo je odvolaný, výkon funkcie preberá do zvolenia nového výkonného riaditeľa predseda predstavenstva.
  5. Výkonný riaditeľ realizuje výkon rozhodnutí predstavenstva, je zodpovedný za činnosti, aktivity a prevádzku organizácie, pričom úzko spolupracuje s predstavenstvom.
  6. Výkonný riaditeľ má právo zúčastňovať sa zasadnutí orgánov organizácie s hlasom poradným a žiadať o zaradenie bodov rokovania do programu zasadnutia, pričom orgány organizácie majú povinnosť vyhovieť jeho žiadosti.
  7. Výkonný riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa riadenia činností a prevádzky organizácie, ktoré neboli zverené inému orgánu organizácie, pričom výlučnou právomocou výkonného riaditeľa je:
  a) riadenie organizácie, priame riadenie zamestnancov organizácie a pracovnoprávnych vzťahov, personálna politika organizácie, zabezpečenie kvalitných pracovných zdrojov pre všetky zložky organizačnej štruktúry organizácie vrátane odborných, poradných komisií či pracovných skupín,
  b) finančné riadenie organizácie v súlade so schválenými plánovacími dokumentmi a schváleným rozpočtom organizácie a zabezpečovanie financovania aktivít a potrieb organizácie najmä prostredníctvom prípravy a realizácie spoločných projektov, ako aj prostredníctvom komerčných činností organizácie,
  c) hospodárenie s majetkom organizácie so súhlasom predsedu predstavenstva a realizácia finančných operácií do výšky limitu schváleného predstavenstvom,
  8. Do povinností výkonného riaditeľa patrí:
  a) príprava, spracovávanie a realizácia plánovacích dokumentov organizácie – stratégia rozvoja cestovného ruchu destinácie, marketingová, komunikačná stratégia,
  b) vypracovávanie analýz, štúdií, odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov organizácie,
  c) spracovanie ročných plánov činnosti a aktivít (akčných plánov),
  d) predkladanie predstavenstvu návrh rozpočtu na príslušný rok a realizovanie schváleného rozpočtu organizácie,
  e) vypracovávanie výročnej správy,
  f) každoročné spracovávanie projektu so žiadosťou o pridelenie dotácie v zmysle zákona,
  g) komunikácia s novými potenciálnymi členmi OOCR a facilitácia procesu budovania partnerstva OOCR,
  h) plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
  i) koordinácia činností odborných, poradných komisií a pracovných skupín,
  j) vypracovávanie všetkých smerníc týkajúcich sa činností a prevádzky OOCR a predkladá ich na rokovanie predstavenstvu a schválenie valnému zhromaždeniu,
  k) zabezpečenie vedenia účtovníctva podľa relevantných osobitných predpisov,
  l) vedenie zoznamu členov OOCR a právnych vzťahov vyplývajúcich z členstva OOCR,
  m) organizačné zabezpečenie zasadnutí valného zhromaždenia a predstavenstva a príprava podkladov na ich rokovanie,
  n) poskytovanie informácií o zámeroch a činnostiach organizácie členom OOCR,
  o) poskytovanie podkladov dozornej rade na kontrolnú činnosť.
  9. Podrobnosti o pôsobnosti výkonného riaditeľa a rozsahu právomocí ustanoví vnútorná smernica.


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new2[1].jpg