rop.png   eu.png   sk.png

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Názov projektu: Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj 

Kód projektu: 22130220020

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Hranovnica, Letanovce, Mlynky, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník, Spišská Nová Ves, Hnilec, Smižany

Číslo výzvy: ROP-3.2b-2010/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Prioritná os: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie: 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – 3.2b neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Celkové oprávnené výdavky (zazmluvnené): 244 832,57 EUR

Celkové oprávnené výdavky (čerpané): 238 758,79 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 95 %

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %
(z toho polovica partner projektu združenie Mikroregión Slovenský raj - Sever)

Stav realizácie projektu: Riadne ukončený k 3. 9. 2015

Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie kultúrneho potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

Špecifické ciele:

 • posilnenie partnerstva medzi aktérmi,
 • zadefinovanie rámcov a výkonu marketingu územia,
 • ucelené a koordinované propagovanie regiónu,
 • zabezpečenie efektívneho využitia finančných prostriedkov pri realizácii projektu prostredníctvom relevantných procesov verejného obstarávania.

Aktivity projektu:

 • Vypracovanie Marketingovej stratégie pre destináciu Slovenský raj
 • Vypracovanie a tlač image prospektu Národný park Slovenský raj s predstavením jeho prírodných atraktivít – 200 000 ks, 6 jazykov (SK, EN, DE, HU, PL, RU)
 • Vypracovanie a tlač katalógu Aktivity a služby v Mikroregióne Slovenský raj – stravovacie a ubytovacie služby, produkty a aktivity – 100 000 ks, 6 jazykov
 • Vypracovanie a tlač populárnou formou spracovaných pravidiel pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj – 115 000 ks, 6 jazykov
 • Výroba propagačného filmu o Slovenskom raji – 40 min., 6 jazykov
 • Zorganizovanie dvoch 3-dňových workshopov (zimný a letný) pre touroperátorov, spojených s konferenciou, infocestou a sprievodným programom
 • Aktualizácia web stránky Mikroregiónu Slovenský raj a upgrade informačného systému (www.slovenskyraj.eu)

Informačná tabuľa projektu »

Obchodná verejná súťaž 
Vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj

Vyhlásenie súťaže »
Vyhodnotenie súťaže »
Tlačová správa 13. 2. 2014

Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj
Marketingová stratégia »

Image prospekt Národný park Slovenský raj
Mutácia SK - PL - EN »
Mutácia DE - RU - HU »

Katalóg Aktivity a služby v Mikroregióne Slovenský raj
Mutácia SK - PL - EN »
Mutácia DE - RU - HU »

Pravidlá pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj
Mutácia SK - PL - EN »
Mutácia DE - RU - HU »

Propagačný film o Slovenskom raji
Ukážka z filmu »

Workshop "Zima v Slovenskom raji" (23. - 25. 1. 2014)
Tlačová správa 22. 1. 2014 program konferencie + program workshopu »
Tlačová správa 5. 2. 2014 foto príloha »

Workshop "Leto v Slovenskom raji" (12. - 14. 6. 2014)
Tlačová správa 10. 6. 2014 program konferencie program workshopu »
Tlačová správa 10. 7. 2014 + foto príloha »

 

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg